Virtsu sadam, kai nr 6 paalide vaheliste laine rahustusseinte projekteerimistööde teenuse tellimine

11.02.2011

Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadam, kai nr 6 paalide vaheliste laine rahustusseinte projekteerimistööde teenuse tellimine".
Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Käesoleva projekteerimistöö hanke raames tuleb projekteerida ja koostada tööprojekt (koos töömahuloenditega ehitustöö teostamiseks) Virtsu sadama kai nr 6 paalide vahele lainetuse rahustamiseks ujuvate metallist seinte paigaldamiseks vastavalt projekteerimise lähteülesandele (Hankedokumentide Lisa I).
OÜ Corson poolt on 2000.a. teostatud töö nr 003 "Virtsu sadama kaide lammutamisel tekkivate lainetuse probleemide matemaatiline modelleerimine. Tallinn 2000".
2010.a. on teostatud Hades Geodeesia OÜ poolt Virtsu sadama maa-ala geodeetiline mõõdistamine ja vormistatud Hades Geodeesia OÜ töö nr 2099 "Lääne maakond Hanila vald Virtsu alevik. Virtsu sadam. Maa-ala plaan tehnovõrkudega.Geodeetiliste tööde aruanne. Tallinn 2010".
Kai veealuse osa uuringud puuduvad, mis tulevad teostada paalide ja merepõhja osas.
Vajadusel teostada veepealse osa mõõdistus.

Olemasolev olukord: Virtsu sadama kai nr 6 tagaküljel sadamahoone ees asub väikelaevadele mõeldud akvatooriumiosa, kus on kaks ujuvkaid. Kai nr 6 põhikonstruktsioon on gravitatsioonitüüpi betoonist paalid, mis pealisehituses on omavahel ühendatud sildadega. Paalide vahe on lahtine, mistõttu põhjakaartest (N, NW) akvatooriumisse sisenenud lainetus kandub väikelaeva sadamasse. Sellises olukorras ei ole tagatud ujuvkaide ja seal seisvate aluste turvalisus.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist.
lõpp: 29.04.2011.a.
Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ylle[A]saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis „Hankedokumendid. Juhised pakkujale koos lisadega".
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ylle[A]saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused saata järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle[A]saarteliinid.ee.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.02.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 18.02.2011.a. kell 14:10.