EL Ühtekuuluvusfond 2014-2020

Projekti nimetus: „Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimine„

 

Projekti number: 2014-2020.10.02.004.01.15-0051

Projekti algus ja lõpp: 01.07.2015-31.12.2019

Rakendusüksus: Tehnilise Järelevalve Amet

 

EL meede: 2014-2020.10.2 Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine

Taotlusvoor: 10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... - 01.01.2014-31.08.2023

 

Valdkond, millesse projekt panustab:

2014-2020.10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide, sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamine ja parandamine

 

Abikõlblikkuse algus: 01.07.2015

Abikõlblikkuse lõpp: 31.12.2019

 

Projekti väljund:

Rekonstrueeritud 7 objekti keskkonnasõbralike sadamate ning eri transpordiliikide ühendamise parandamiseks.

 

Projekti kirjeldus ülevaade selle vajalikkusest:

 

  • Heltermaa ja Rohuküla sadamates on taristu olemasolev olukord on hea, kuid nn norra tüüpi liinilaevadel puuduvad aparelliga sobituvad reservkaldarambid. Teiste kaikohtade puudumine tekitab riski parvlaevaliikluse toimimisele ning nende väljaehitamine on sisuliselt ÜF rahastamisperioodil 2007-2013 teostatud investeeringute jätkuprojekt. Projekti elluviimisel tagatakse Hiiumaa ja mandri vahel tingimused häireteta parvlaevaliikluseks. 
  • Sviby sadamas vajavad lisainvesteeringuid sadama juurdepääsuteed. Täielikku väljaarendamist ootab sadama reisijaid teenindav taristu, kus puudub senini sadamahoone koos kommunikatsioonidega. Projekti eesmärkideks on sadama ohutuse ja reisijate teenindamiskvaliteedi tõstmine ning sadama keskkonnaseisundi parandamine.
  • Triigi sadamas on ebarahuldavas olukorras olemasolev parvlaevakai. Lisaks kai rekonstrueerimisele ehitatakse ka siin välja täiendav reservkaldaramp selleks, et tagada tingimused häireteta parvlaevaliikluseks Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Sama ühendusega seotud  Sõru sadamas on olemasolev kai on heas olukorras, kuid uut tüüpi parvlaeva riskideta teenindamiseks vajab olulisi lisainvesteeringuid sadam veeala ja vanem kailiin. Projekti eesmärgiks on sadamataristu kohandamine Triigi -Sõru liinile saabuva uue parvlaeva jaoks.
  • Naissaare sadama taristu on amortiseerunud ning vajab igakülgset uuendamist. Tegemist saab olema antud projekti suurima üksikobjektiga, mille elluviimisel tagatakse sadam külastajate ohutu ja kaasaegne teenindamine. 
  • Kihnu sadama taristu on osaliselt heas olukorras ehitatud on uus reisijate teenindushoone ja ooteala koos kailiiniga, kuid sadama veealal vajab ilmastikukindluse riskide maandamiseks investeeringuid. Projekti eesmärgiks on lainemurdja/kaitsemuuli ehitamine, millega tagatakse ohutus sadamas randuvate ja kai ääres seisvate laevade jaoks ning millega kaasneb ka sadamateenuse kvaliteedi tõus.
  • Papisaare ja Vilsandi sadamates tuleb välja ehitada kogu Vilsandi saare liinilaevaühenduse ohutuks teenindamiseks vajalik taristu. Projekti eesmärgiks on reisijate ohutu ja kaasaegse teenindamise tagamine sadamates.
  • Viimase objektina on projekti raames kavas uue ujuvsüvendaja Watermaster Classic IV soetamine kõigi regionaalsete sadamate veealade ja sissesõiduteede hooldamiseks,.

 

Projekti eeltingimustena on kõikide sadamate osas teostatud projekteerimistööd ning koostatud on teostatavus-tasuvusuuring.